fot1 Gimnazjum w Pomianowie im. Ignacego Krasickiego logo_str image30

Podanie o przyjęcie do klasy I należy złożyć w sekretariacie Gimnazjum  im. Ignacego Krasickiego w Pomianowie od dnia 25 kwietnia 2016 r. do 08 czerwca 2016 r.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
( Dz. Nr 26, poz. 232 z 2004 r.)

1. Do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego prowadzonego przez gminę lub innego należącego do sieci gimnazjów ustalonej przez gminę przyjmuje się:
1) z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danego gimnazjum;
2) na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum.
4) Przyjmowanie uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum:
1) uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci w miarę posiadanych miejsc na podstawie podania rodziców (prawnych opiekunów) i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
2) w przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie, którzy w wyniku rocznej klasyfikacji w klasie VI szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią ocen oraz najwyższą liczbę punktów ze sprawdzianu dla uczniów klas szóstych.
3) laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), oraz laureaci konkursów organizowanych przez Dyrektora szkoły przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od ww. procedury.
5) Rekrutację do gimnazjum prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora gimnazjum spośród nauczycieli szkoły.
6) Ostateczną decyzję o przyjęciu uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły podejmuje Dyrektor.

ZASADY REKRUTACJI

§ 5 Wyciąg ze Statutu Gimnazjum im. Ignacego Krasickiego w Pomianowie § 112. Zasady rekrutacji Primus Inter Pares Historia szkoły Kontakt
 
Aktualności Strona główna
Image150 Image151 GIF153 GIF154 Image156